Головна сторінка Селище Гостомель Мій профіль

Вихід

Гостомельський інформаційний портал

Ви зайшли як Гість | Група"Гості" | RSS Ср, 2023-11-29, 23:57
Меню сайту

Розділи новин
Робота ради [265]
Робота Гостомельської ради
Освіта, наука [115]
Життя селища [367]
Культура, спорт [101]
Робота транспорту [10]
Послуги населенню [64]

Наше опитування«Затверджено»
рішенням Гостомельської селищної ради
№ 07-01-VІ від 18.11.2010 р.
РЕГЛАМЕНТ
роботи Гостомельської селищної ради VІ скликання
Розділ 1. Загальні положення
Стаття 1. Правова основа діяльності Ради
1.1. Гостомельська селищна Рада, надалі Рада, є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду селища Гостомель та здійснює від його імені та в його інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» та іншими законодавчими актами.
1.2. Рада є юридичною особою і наділяється Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до чинного законодавства.
1.3. Строк повноважень Ради - 5 років.
Стаття 2. Основні принципи діяльності
2.1. Основні принципи діяльності Ради визначаються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчими актами, Статутом територіальної громади селища Гостомель та цим Регламентом.
2.2. Діяльність Ради будується на принципах законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів.
2.3. Рада діє за принципами правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених чинним законодавством.
2.4. Рада підзвітна і відповідальна перед територіальною громадою селища Гостомель.
2.5. Рада діє в умовах державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування, користується судовим захистом своїх прав.
Стаття 3. Порядок затвердження, виконання і внесення змін до Регламенту
3.1. Регламент Ради приймається на пленарному засіданні не пізніше, ніж як на другій сесії.
3.2. Рішення, прийняті з порушенням Регламенту, є не дійснимивід моменту закінчення сесії на якій воно було прийняте.
3.3. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на Гостомельського селищного голову, надалі "Голова" та комісію з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, контролю за виконанням рішень селищної Ради та виконавчого комітету. Згідно зі ст.8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», під час пленарних засідань Ради контроль за додержанням Регламенту покладається також на головуючого на засіданні.
3.4. Зміни до Регламенту можуть бути внесені за пропозицією депутатів і прийняті більшістю від загального складу депутатів Ради.
Розділ 2. Організація роботи Ради
Стаття 4. Сесія Ради
4.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій.
4.2. Виключно на пленарних засіданнях Ради вирішуються питання, зазначені в статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". На пленарних засіданнях Ради можуть вирішуватися й інші питання, віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування.
4.3. Засідання Ради відкривають, ведуть і закривають Голова або секретар Ради, а на першій сесії Ради - голова Гостомельської територіальної виборчої комісії. У випадку, передбаченому частиною 8 ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, який входить до її складу, а веде, за рішенням Ради один з депутатів Ради.
4.4. Головуючий на засіданні Ради: відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях Ради, виносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради, організовує розгляд питань, повідомляє списки осіб, які записалися на виступи, надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця, створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань, ставить питання для голосування, оголошує його результати; забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні, робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити; вживає заходів до підтримання порядку на засіданні; має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні, здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту. Під час засідання Ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок відносно промовців та їх виступів.
4.5. Якщо виступ промовця повторюється, що вже виголошували інші промовці під час обговорення цього питання, і головуючий на засіданні вважає, що Рада отримала за цим питанням достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.
4.6. Для забезпечення роботи Ради під час сесії своїм рішенням створюється секретаріат сесії у складі двох осіб, як правило, секретаря ради та голови або члена регламентного комітету.
4.7. Секретаріат сесії: проводить реєстрацію депутатів та запрошених; проводить реєстрацію заяв, депутатських запитів та запитань; формують список депутатів, які бажають виступити і передають його головуючому на сесії; веде протокол засідання сесії; веде облік виступаючих на сесії; проводить реєстрацію проектів документів, заяв, повідомлень, пропозицій депутатів, постійних або тимчасових комісій, депутатських груп та розповсюдження їх як офіційних документів сесії.
4.8. Для підрахунку голосів депутатів під час поіменного, відкритого або таємного голосування рішенням Ради створюється лічильна комісія у складі не менше трьох депутатів.
4.9. До складу лічильної комісії не можуть входити депутати, яких висунуто до складів органів, що обираються.
4.10. Вибори лічильної комісії та секретаріату проводиться відкритим голосуванням, за списком чи персонально, у порядку надходження пропозиції щодо кандидатур. Якщо відсутні заперечення, секретаріат може виконувати функції лічильної комісії.
Стаття 5. Планування роботи Ради
5.1. Діяльність Ради здійснюється відповідно до перспективних планів, які затверджуються Радою на рік (півріччя). Перспективний план роботи визначає головні напрями діяльності Ради і її органів, а також організаційні форми вирішення поставлених завдань, містить перелік основних організаційно-масових заходів.
5.2. Проект перспективного плану роботи Ради розробляється за допомогою виконавчого комітету Ради, постійними комісіями Ради з урахуванням пропозицій депутатів, органів місцевого самоврядування, а також трудових колективів, громадських організацій, об'єднань, рухів тощо. Перспективний план затверджується на сесії. Ради і в десятиденний строк доводиться до відома зацікавлених організацій і службових осіб.
5.3. Організація виконання перспективного плану покладається на постійні комісії та секретаря Ради. Хід виконання перспективного плану роботи Ради обговорюється на її сесіях, засіданнях постійних комісій. Пропозиції про уточнення або зміни перспективного плану роботи Ради розглядаються Радою на вимогу депутатів та постійних комісій.
5.4. Плани підготовки чергової або позачергової сесії Ради розробляє секретар Ради на підставі рішення про скликання сесії та проекту порядку денного. План затверджується Головою або секретарем Ради. Планом визначається перелік документів, які повинні бути розроблені, терміни розробки та відповідальні за цю роботу, а також інші питання, пов'язані з підготовкою і проведенням сесії. За тиждень до початку роботи сесії голови постійних комісій заслуховують інформацію відповідальних осіб про готовність питань, які виносяться на засідання сесії. Рішення про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради. В разі необхідності перед кожною черговою сесією Голова збирає на Погоджувальну Раду для остаточного прийняття рішення всіх Голів постійних комісій , голів депутатських груп та бажаючих прийняти участь в роботі Погоджувальної Ради депутатів. Порядок роботи Погоджувальної Ради та її проведення визначаються самою Погоджувальною Радою.
5.5. Плани роботи постійних комісій може складатися на поточний рік і затверджуватися на засіданні комісій. План роботи комісій може коригуватися в разі включення до нього позапланових питань за дорученням сесії Ради, Голови, секретаря Ради, за пропозицією членів комісії, інших депутатів. До плану роботи комісії питання включаються після обговорення пропозицій на засіданні комісії, з визначенням строку підготовки питання і відповідального за його підготовку.
5.6 Контроль за формуванням і виконанням плану роботи комісій покладається на секретаря Ради, який один раз на півроку на початку першого місяця інформує Раду про виконання комісіями плану роботи, узагальнює ефективність роботи комісій, вносить пропозиції про доручення сесії Ради комісіям, про необхідні кадрові зміни у керівництві комісій тощо.
Стаття 6. Підготовка і проведення сесії (процедурні правила пленарних засідань)
6.1. Сесія Ради скликається у порядку, передбаченому ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
6.2. Проект порядку денного сесії готується секретарем Ради за пропозиціями депутатів, депутатських груп, постійних комісій, виконавчим комітетом Ради.Термінові питання можуть вносити в порядок денний під час сесії за рішенням Ради. Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог цієї статті, обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.Не пізніше ніж за 4 робочі дні до початку чергової сесії Секретар ради зобов’язаний надати всім Головам постійних депутатських комісій попередній порядок денний сесії, який буде виноситися на сесію, для ознайомлення та вивчення. Рішення щодо формування порядку денного приймається більшістю від загальної кількості обраних депутатів.
6.3. Перед початком сесії проводиться реєстрація депутатів, шляхом розпису в журналі реєстрації. Після кожних 2 годин роботи сесії оголошується перерва на 15 хвилин. занеобхідності Рада може встановити інший порядок роботи. За потреби Рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів. На початку пленарного засідання надається час для оголошення депутатських запитів, звернень, оголошень.
6.4. Пленарне засідання починається з повідомлення голови Ради або головуючого на засіданні про кількість присутніх та причини відсутності депутатів.
6.5. Голова Ради або головуючий на засіданні надає слово для виступу і стежить за дотриманням встановленого порядку роботи, надає слово для оголошення запитів, заяв і довідок, ставить пропозиції на голосування і оголошує результати. Під час засідань сесії голова або головуючий забезпечує порядок у залі засідань, створює рівні можливості депутатам у обговоренні питань. Він не має права переривати виступи депутатів, окрім тих випадків, коли промовець виступає не за обговорюваним питанням, допускає образливі вислови на адресу осіб, організацій, установ чи держав або перевищує встановлений для виступу регламент. У таких випадках Голова (головуючий), після попередження, позбавляє промовця слова.
6.6. При обговоренні за одним питанням депутат має право взяти слово не більше як двічі. Це обмеження не стосується доповідача з цього питання. Голова (головуючий) надає слово для виступів у порядку черги або попереднього запису.
6.7. При виступах на пленарних засіданнях встановлюються такі орієнтовні обмеження часу: доповідь - до 10 хв.; співдоповіді - до 5 хв. кожна; запитання та відповіді по доповіді та співдоповідях - до 20 хв. ; обговорення доповіді - до 15 хв.; виступ в обговоренні - до 3 хв.: повторний виступ - до 1хв.; запитання - до 1 хв.; відповідь на запитання - до 1 хв.; репліка за порядком ведення - до 1 хв.; оголошення, звернення - до 1 хв.; За згодою сесії Голова (головуючий) може в необхідних випадках продовжити час виступу.
6.8. Пропозиції про дострокове припинення обговорення ставиться на голосування після трьох наступних виступів з моменту її надходження. Обговорення припиняється, якщо за це проголосувало більше половини присутніх депутатів.
6.9. Якщо після припинення обговорення один з депутатів наполягає на виступі і його підтримує не менш як 15 депутатів, йому надається до 3 хвилин. Таких виступів може бути не більше двох за одним питанням.
6.10. Після припинення обговорення перед голосуванням доповідач та співдоповідач мають право на заключне слово до 5 хвилин кожний.
6.11. Всі проекти, що надійшли при розгляді питання порядку денного, та зміни і доповнення ставляться на голосування в порядку надходження, якщо депутат не знімає їх перед голосуванням.
6.12 На сесії проводиться відкрите або таємне голосування.
6.13 Бюлетень для таємного голосування виготовляється секретаріатом сесії Ради. Час, місце і тривалість проведення голосування, а також порядок організації голосування встановлюється рішенням лічильної комісії. Лічильна комісія перед початком голосування: одержує від секретаріату список депутатів; забезпечує процедуру таємного голосування. Кожному депутату бюлетень видається членом лічильної комісії за списком депутатів, про що в списку робиться позначка, а депутат розписується. Після закінчення голосування лічильна комісія проводить підрахунок голосів і складає протокол про результати голосування. Протокол підписується всіма присутніми членами комісії. В разі порушення процедури голосування сесія може прийняти рішення Ради про визначення виборів недійсними.
6.14. Кандидат вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше від половини загального складу депутатів. Якщо жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, проводиться другий тур голосування по двох кандидатах, які набрали найбільшу кількість голосів. Якщо в першому турі друге місце розділили два або більше кандидатів, або три і більше кандидатів розділили перше місце, між ними проводиться проміжний тур таємного голосування за право участі в другому турі.
6.15. На вимогу не менш як 20 депутатів у всіх випадках, окрім виборів посадових осіб, проводиться поіменне голосування. Поіменне голосування відбувається за такою процедурою: голова або член лічильної комісії зачитує список депутатів, кожний депутат з місця проголошує "за", "проти", чи "утримався". Голова або член лічильної комісії робить в списку відповідну позначку і підбиває підсумки поіменного голосування. Результати поіменного голосування доводяться до загального відома.
6.16. Рішення сесії вважається прийнятим, якщо на пленарному засіданні, правомочному за результатами реєстрації депутатів, за нього проголосувало більше половини від загального списку депутатів. Рішення сесії вступають в силу з моменту їх підписання Головою або головуючим на засіданні.
6.17. В разі, коли за певним питанням порядку денного проведено голосування, а рішення не прийняте, повторне голосування з цього питання можливе лише після повторного внесення його до порядку роботи Ради.
6.18. Рішення з процедурних питань приймається більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні Ради. Процедурним вважається питання, з якого Рада не приймає окремого рішення Ради (як документу).
6.19. Таємне голосування вважається таким, що відбулося, якщо кількість депутатів, що взяли участь у голосуванні, більше половини від загальної чисельності Ради.
6.20. Пропозиції до порядку денного вносяться у письмовій формі не пізніше як за 12 днів до відкриття чергової сесії. Пропозиції подаються із супровідною запискою і проектами відповідних рішень. Після реєстрації пропозицій секретарем Ради їх разом з іншими матеріалами передають до відповідної галузевої комісії Ради для розгляду та вироблення за ними висновків. У разі відхилення комісією проекту рішення, матеріали повертаються автору із зазначенням мотивів відхилення. Якщо автор не погоджується з висновками комісії, його пропозиція як інформація, включається до проекту порядку денного і при розгляді порядку денного сесії йому надається до 5 хвилин для обгрунтування своєї пропозиції.
6.21. Після затвердження сесією порядку денного секретаріат сесії розробляє порядок роботи сесії, який затверджується рішенням Ради. Наприкінці кожного пленарного засідання надається час для розгляду питань "Різне" та питань формування порядку денного наступних пленарних засідань Ради.
6.22. Для надання слова для виступу депутат подає до секретаріату письмову або усну заяву.
6.23. Слово з процедурних питань надається депутату і на його усне прохання. Депутат може виступити з одного питання не більше двох разів.
6.24. Сесія та протокол Ради ведуться українською мовою.
Стаття 7. Гласність у роботі Ради
7.1. Сесія Ради проводиться гласно. На засіданні Ради можуть бути присутні працівники виконавчого комітету Ради, запрошені і брати участь в роботі сесії з правом дорадчого голосу. Керівники підприємств, установ, організацій, всіх форм власності, мешканці селища, представники партій, громадських об'єднань та засобів масової інформації можуть знаходитись на засіданні Ради.
7.2 Народні депутати України, депутати Київської обласної Ради, Ірпінської міської Ради можуть бути присутні на засіданні Ради без запрошення і брати участь у роботі з правом дорадчого голосу. ГОЛОВУЮЧИЙ інформує депутатів про склад і кількість осіб, запрошених на сесію.
7.3 Для запрошених відводяться окремі місця у залі засідань Ради. Запрошені та інші присутні на сесії не повинні втручатись у роботу сесії, зобов'язані дотримуватись порядку і підкорятися головуючому. Особа, яка припускається грубого порушення порядку на сесії, за рішенням Ради зобов'язана звільнити залу засідань.
7.4 У разі необхідності Рада може прийняти рішення про проведення закритого засідання.
7 5. Гласність роботи Ради забезпечується шляхом розповсюдження інформації про її діяльність на спеціальному стенді Ради, в місцевих засобах ЗМІ або в інший спосіб.
Розділ 3. Рада, її органи та посадові особи
Стаття 8. Рада і її структура
8.1. Рада складається з 30 депутатів, які обираються населенням селища Гостомель на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
8.2. Структура Ради: 1) Гостомельський селищний голова; 2) депутати; 3) секретар Ради; 4) заступники голови; 5) постійні комісії Ради; 6) тимчасові контрольні комісії Ради;
7) виконавчі органи Ради; 8) керуючий справами виконавчого комітету.
Стаття 9. Гостомельський селищний голова
9.1. Повноваження Голови починаються з моменту оголошення головою Гостомельської територіальної виборчої комісії на пленарному засіданні Ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.
9.2. Повноваження Голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" .
9.3. Повноваження Голови визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими нормативно-правовими актами України, Статутом територіальної громади селища Гостомель та даним Регламентом.
9.4. Голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
9.5. При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним перед Радою, а з питань здійснення виконавчими органами Ради повноважень також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
9.6. Голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів Ради Голова зобов'язаний прозвітувати перед Радою про роботу виконавчих органів Ради у будь-який визначений ними термін.
9.7. Голова має право призупинити рішення Ради до повторного розгляду на найближчому засіданні у випадку, якщо рішення Ради суперечить чинному законодавству.
Стаття 10. Заступники голови
10.1. Заступники голови виконують обов'язки, визначені Головою, і несуть персональну відповідальність за стан справ на дорученій їм ділянці роботи.
10.2. Заступники голови призначаються на посаду Головою за погодженням з Радою.
10.3. Заступники голови заявляють про припинення своїх повноважень новопризначеному Голові у день його призначення.
Стаття 11. Секретар Ради
11.1. Секретар Ради обирається за пропозицією Голови з числа її депутатів на строк повноважень Ради та працює в ній на постійній основі.
11.2. Секретар Ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.
11.3. Секретар Ради разом з Головою організує діяльність Ради та її органів. Секретар Ради за уповноваженням голови виконує окремі його функції, заміщає голову в разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх обов'язків. Статус Секретаря Ради обумовлюється положеннями ст.50 та 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
11.4. У випадку проведення позачергової сесії Секретар ради зобов’язаний повідомити всіх без винятку депутатів протягом робочого дня з моменту отримання інформації про таку сесію, навіть якщо для проведення позачергової сесії вже є більшість для засідання, вказавши при цьому час, день та місце проведення.
11.5 Секретар Ради може бути звільнений з посади тільки Радою. Питання про його звільнення може вноситися на розгляд Ради на вимогу не менш як половини депутатів або голови.
Стаття 12. Постійні комісії Ради
12.1. Постійні комісії є органами Ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради та її виконавчих органів.
12.2. Діяльність постійних комісій Ради регламентуються положеннями Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих Рад". Статутом територіальної громади селища Гостомель та Положенням "Про постійні комісії".
12.3. У структурі Ради створені такі постійні комісії Ради: комісія з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, контролю за виконанням рішень селищної ради та її виконавчого комітету; комісія з питань планування, бюджету, фінансів, цін; комісія з питань промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту, зв'язку, торговельного та побутового обслуговування; комісія з питань освіти,науки, культури, молоді і спорту; комісія з питань соціального захисту, охорони здоров'я, сім'ї, екології та проблем Чорнобильської катастрофи; комісія з питань землекористування, будівництва та архітектури.
12.4. Робота постійних комісій Ради організується згідно з Положенням "Про постійні комісії Ради", яке є невід'ємною частиною даного Регламенту.
12.5. Якщо при розгляді постійною комісією з питань землекористування, будівництва та архітектури посткає необхідність проводити виїзне засідання (чи будь-який огляд), то на такому виїзному засіданні повинен бути присутній обовязково депутат, на окрузі якого розглядається таке питання. Про що Голова цієї комісії повинен повідомити депутата, який закріплений за таким округом.
Стаття 13. Тимчасові контрольні комісії Ради.
13.1. Тимчасові контрольні комісії є органами Ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених Радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд Ради.
13.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії Ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу Ради.
13.3. Порядок формування, функції та організація роботи тимчасових контрольних комісій Ради регламентуються положеннями, ст.48 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих Рад", Статутом територіальної громади селища Гостомель та Положенням "Про постійні комісії".
13.4. Засідання тимчасових контрольних комісій Ради проводяться лише закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з їх роботою.
13.5. Повноваження тимчасової контрольної комісії Ради припиняються з моменту прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень Ради, яка створила цю комісію.
Стаття 14. Виконавчі органи Ради
14.1 Виконавчі органи Ради утворюються і діють у відповідності до Конституції, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших нормативно-правових актів.
Стаття 15. Секретар виконавчого комітету Ради
15.1. Секретар виконавчого комітету Ради затверджується рішенням Ради за пропозицією Голови.
15.2. Секретар виконавчого комітету Ради: організовує та координує роботу апарату виконавчого комітету; забезпечує підготовку матеріалів на розгляд Ради та виконавчого комітету: організовує доведення рішень і розпоряджень виконавчого комітету до виконавців: відповідає за стан діловодства в виконавчому комітеті: відповідає за відомчий архів виконавчого комітету, підготовку документів та передачу на постійне зберігання в державний архів; виконує нотаріальні дії, визначені Законом України "Про нотаріат"; виконує інші функції, покладені відповідно до чинного законодавства.
Розділ 4. Депутатська діяльність
Стаття 16. Депутат Ради

 
Форма входу

Календар новин
«  Листопад 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Пошук по новинах

Сайти регіону

Статистика

ViZeN©2007-2014 Використовуються технології uCoz