Головна сторінкаСелище  Гостомель

Офіційний Гостомельський інформаційний портал

| RSSСр, 2023-11-29, 22:30
Меню сайту

Разділи новин
Робота ради [265]
Робота Гостомельської ради
Освіта, наука [115]
Життя селища [367]
Культура, спорт [101]
Робота транспорту [10]
Послуги населенню [64]

Початок » 2015 » Жовтень » 13 » Проект рішення"Про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно - транспортної і соціальної інфраструктури селища
Проект рішення"Про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно - транспортної і соціальної інфраструктури селища

Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради  
№426-18-VI від 24.05.2012 року 
„Про порядок залучення коштів замовників 
на розвиток інженерно -  транспортної і соціальної 
інфраструктури селища Гостомель"


Відповідно до статті 40 Закону України „Про регулювання містобудівної дія-льності", Бюджетного кодексу України (із наступними змінами), керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні" селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Гостомельської селищної ради №426-18-VI від 24 травня 2012 року „Про порядок залучення кош¬тів замовників на розвиток інженерно — транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель" а саме:
-    Затвердити Положення про порядок залучення коштів замовників будівницт¬ва об'єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель в новій редакції, згідно з
додатком 1.
-    пункт 3 викласти в новій редакції: 
3. Рекомендувати:
3.1. Інспекції державного архітектурно - будівельного контролю в Київській обла¬сті не проводити реєстрацію Декларації про готовність об'єкту до експлуатації без довідки - повідомлення про сплату замовником пайового внеску до селищного бюджету на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструкту¬ри селища Гостомель, наданої відділом обліку та звітності Гостомельської селищної ради. 
3.2. Реєстраційній службі Ірпінського міського управління юстиції Київської області не реєструвати права власності нa об'єкти містобудування без довідки - повідомлення про сплату замовником пайового внеску на розвиток інженерно-транспортиої і соціальної інфраструктури  селища Гостомель наданої відділом обліку та звітності Гостомельської селищної ради. 
 3.3. Інспекції державного архітектурно - будівельного контролю в Київській обла¬сті щомісячно станом на 1 число надавати виконавчому комітету Гостомельської селищної ради Списки замовників будівництва, яким зареєстровано відповідну дозвільну документацію на початок проведення будівельних робіт та Списки, яким зареєстровано Декларації про готовність об'єкту до експлуатації площею 300 м2 і більше до 10 числа місяця, наступного за звітним."

- пункт 4 викласти в новій редакції: 4. Доручити:
4.1.    Відділу обліку та звітності  при виконавчому комітеті Гостомельської селищної ради:
-    готувати проекти Договору, невід'ємною частиною якого є розрахунок ве¬личини пайової участі та графік сплати коштів на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель;
-    проводити реєстрацію договорів в Журналі реєстрації договорів про залу¬чення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, що здаються в екс¬плуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель, згідно з додатком 2, та угод про внесення змін до цих договорів в Журналі реєстрації Угод про внесення змін до договорів про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель, згідно з додатком 3;
-    вести облік договорів та забезпечувати зберігання їх оригіналів;
-    здійснювати контроль за виконанням договорів про залучення коштів замо¬вників будівництва об'єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на роз¬виток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель.
4.2. Головному спеціалісту (архітектору) Гостомельської селищної ради:
-    у разі встановлення факту будівництва та реєстрації Декларації про готов¬ність об'єкту до експлуатації без укладення договору про пайову участь забу¬довника у розвитку інфраструктури селища Гостомель, надсилати замовнику будівницт¬ва рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення лист-повідомлення про необхідність укладення відповідного договору, в якому по¬відомляється про порядок укладення договору про пайову участь.

4.2.    Юристам Гостомельської селищної ради у разі ухилення замовника від
укладання договору про залучення коштів замовників будівництва об'єктів                        архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і
соціальної інфраструктури селища Гостомель, за поданням відділу обліку та звітності  при виконавчому комітеті Гостомельської селищної ради та архітектора, звертатися з позовами до суду щодо примусового укладання таких договорів, обов'язковість яких встановлене чинним законодавством та цим Порядком".

2.    Це рішення оприлюднити в місцевих засобах інформації та на інформаційному сайті Гостомельської селищної ради.
3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування бюджету, фінансів, цін та соціально-економічного і культурного розвитку селища.

Селищний голова                            Ю.І. Прилипко 

Секретар ради                                О.В. Кислиця

В.о. начальника відділу обліку та звітності             Л.П. Сластьоненко

Юрист                                    Ю.М.Гусєва


Додаток №1
до рішення Гостомельської селищної ради  
від 12.11.2015 року № ___ - 02-VI 
«Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради  
№426-18-VI від 24.05.2012 року „Про порядок залучення коштів 
замовників на розвиток інженерно -  транспортної і соціальної 
інфраструктури селища Гостомель"


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок залучення коштів замовників будівницт¬ва об'єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель

1. Загальні положення
1.1.    Залучення, розрахунок розміру і використання коштів замовників будівництва об'єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструкту¬ри селища Гостомель проводиться відповідно до статті 40 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності" та цього положення.
1.2.    До пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не залучаються замовники у разі будівництва:

1)    об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
2)    будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
3)    будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
4)    індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків зага-льною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
5)    об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами ін-вестиційних конкурсів або аукціонів;
6)    об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;
7)    об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані вна¬слідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
8)    об'єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та прове¬дення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за раху¬нок коштів інвесторів
9)    об'єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об'єктів енергетики, зв'язку та дорожнього господарства (крім об'єктів дорожнього сервісу);
10)    об'єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення
індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.

1.3.    Визначення термінів.
У цьому Порядку терміни та визначення вживаються в такому значенні:
-    будівництво - спорудження нового об'єкта, а також реконструкція (у тому числі зміна функціонального призначення житлових приміщень на нежитлові), роз¬ширення, добудова, надбудова існуючих об»ктів;
-    об'єкт будівництва - об'єкт нового будівництва, добудови та надбудови до існуючих будівель (споруд) як житлово-громадського, так виробничого призначен¬ня (крім тимчасових закладів торгівлі та сфери послуг), на будівництво якого повинні бути складені окремо проект і кошторис, фінансування якого здійснює інвестор  або забудовник та який підлягає прийняттю в експлуатацію в установленому чинним законодавством порядку;
-    замовник (інвестор) - юридична або фізична особа, яка здійснила, здійснює, або має намір здійснити нове будівництво, реконструкцію, перепланування, перепрофілювання, зміну функціонального призначення будь-яких об'єктів (будівель, споруд або їх частин в тому числі житлових будинків, квартир та нежитлових при¬міщень) у селищі Гостомель, зобов'язана взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;
-    пайова участь - перерахування замовником до прийняття об'єкта будівницт¬ва в експлуатацію до місцевого бюджету (бюджет розвитку) коштів для створення і розвитку зазначеної інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;
-    договір про пайову участь - договір, який укладається між замовником та селищною радою, з метою участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соці¬альної інфраструктури селища;
-    інженерно-транспортна інфраструктура - комплекс інженерних, транс¬портних споруд і комунікацій, призначених для забезпечення стійкого розвитку та функціонування селища;
-    соціальна інфраструктура - комплекс закладів та інших об'єктів загального користування, об'єктів соціального, культурного та побутового обслуговування на¬селення, призначених для задоволення соціальних, культурних, освітніх, медичних та інших потреб громадян;
-    інженерні мережі - сукупність енергетичних трубопровідних та кабельних мереж, повітряних ліній електропередач, установок, обладнання та пристроїв, що сприяють інженерному забезпеченню об'єктів будівництва.

2. Встановлення розміру пайової участі

2.1. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури визначається у договорі, укладеному Гостомельською селищною радою із замовником будівництва об'єктів архітек¬тури, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнен¬ня будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влашту¬вання внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспо¬ртних комунікацій.
2.2. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згі¬дно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, вона визнача¬ється виходячи із затверджених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України:
- показників опосередкованої вартості спорудження житла, розрахованої на дату укладання договору про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архі¬тектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціа¬льної інфраструктури - для багатоповерхових житлових будинків;
- опосередкованої вартості адміністративних будинків, які споруджуються на території України, на дату укладання договору про залучення коштів замовників бу¬дівництва об'єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціа¬льної інфраструктури - для нежитлових будівель та споруд;
- опосередкованої вартості будинків садибного типу, які споруджуються на території України, на дату укладання договору про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архі¬тектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціа¬льної інфраструктури - для індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових та дачних будинків.  

2.3. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об'єктів інженерної інфраструктури поза межами його земе¬льної ділянки та які погоджені Гостомельською селищною радою (прийняття відповідного рішення ради) на стадії затвердження проектної документації замовника, в такому разі розмір пайової участі у розвитку інфраструктури селища зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та (або) об'єкти передаються у кому¬нальну власність.
2.4. У разі, якщо кошторисна вартість будівництва об'єктів визначених в пункті 2.3. цього Положення перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфрастру¬ктури населеного пункту, селищна рада може приймати відповідні рішення щодо від-шкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової уча¬сті замовника у розвитку інфраструктури селища Гостомель.

2.5. Розмір пайової участі у розвиток інженерно-транспортної та соціальної ін¬фраструктури селища Гостомель складає для:

-    житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями, розмір коштів пайової участі визначається диференційовано, з ураху-ванням загальної вартості об'єкта будівництва:  
для нежитлових приміщень (окрім приміщень, передбачених під гаражі, паркінги, кладові та технічного використання) – у розмірі 10 %, для житлового фонду - 4 %; 
для вбудовано-прибудованих приміщень, передбачених під гаражі, паркінги, кладові та технічного призначення у підвальних та цокольних приміщеннях багатоквартирних житлових будинків – 4%. 

- нежитлових будівель та споруд (за винятком тих, що перелічені у п.1.2., цього Порядку) -10 % загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта;
- індивідуальних (садибних) житлових, садових, дачних будинків (за винят¬ком тих, що перелічені у п.1.2. цього Порядку), загальною площею понад 300 м2 і до 400 м2 - 1% загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта;
- індивідуальних (садибних) житлових, садових, дачних будинків, загально площею більше 400 м2, а також багатоквартирних житлових будинків (за виня¬тком тих, що перелічені у п.1.2. цього Порядку) - 4% загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта.

2.6.    Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначаєть-
ся протягом десяти робочих днів з дня реєстрації виконавчим комітетом Гостомельської селищної ради звернення замовника про укладення договору про пайову участь та до-
даних до нього документів, а саме:
до заяви необхідно додати:
-    копію дозволу на виконання будівельних робіт /реконструкцію/ переплануван¬ня/ перепрофілювання/ зміну функціонального призначення тощо, або декла¬рації про початок виконання робіт;
-    документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділян¬кою;
-    зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об'єкта містобуду¬вання, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами засвідчений підписом, печаткою проектної організації або підписом і печаткою особи, яка мас відповідний кваліфікаційний сертифікат, затвердже¬ний замовником та техніко-економічні показники;
-    копії правовстановлюючих документів замовника: статути, документа про реєстрацію у єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) – для юридичних осіб та для фізичних осіб – суб»єктів підприємницької діяльності; копію паспорта, ідентифікаційного коду – для фізичних осіб;  
-    довідку щодо реквізитів юридичної особи та П.І.Б. посадової особи із зазна¬ченням посади, яка відповідно до статуту має право на укладення договорів;
-    інші документи, за необхідності.
Всі подані замовником документи повинні бути завірені в установленому порядку. Замовник несе повну відповідальність за достовірність поданих документів.

2.7.    Договір про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.
Договір, укладений між Гостомельською селищної радою та замовником, підпису¬ється селищним головою (за його відсутності - уповноваженою особою).
Невід'ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у роз-витку інфраструктури селища Гостомель, яка визначається за формулою:

ПУ = (ЗКВБ - Вз - Вбм - Вім) х РПУ %, де

ПУ — пайова участь;
ЗКВБ — загальна кошторисна вартість будівництва;
ВЗ — витрати, пов'язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;
Вбм — витрати, пов'язані із звільненням будівельного майданчика від будівель,
споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного
майна;
Вім— витрати на влаштування внутрішньо - та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;
РПУ % — розмір пайової участі у розвиток інфраструктури селища Гостомель, визначений п.2.5 цього Положення.

Розрахунок витрат, пов'язаних зі звільненням будівельного майданчика від буді-вель, споруд та інженерних мереж, розрахунок витрат на влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд транспортних комуніка¬цій, який є невід'ємною частиною зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об'єкта містобудування засвідчується підписом, печаткою проектної організації, або підписом і печаткою особи, яка має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

2.8.    У випадку будівництва у житловому будинку вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень його загальна кошторисна вартість має визначатись з урахуванням кошторисної вартості таких приміщень. Розмір пайової участі розраховується відповідно до п. 2.5. цього Положення.  За відсутності окремих кошторисних розрахунків розмір пайової участі визначається пропорційно загальній площі приміщень. 
    У випадку будівництва об»єктів змішаного типу (таких, що залучаються до пайової участі та тих, що не залучаються)  розмір пайової участі розраховується пропорційно загальній площі окремих приміщень в залежності від їх призначення. 
2.9. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури селища може коригуватись, у разі, коли фактична кошторисна вартість буде більше або менша після закінчення об'єкта будівництва.
2.10. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури селища Гостомель  сплачуються в пов¬ному обсязі до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.
2.11. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури, можуть викорис-товуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища Гостомель.
2.12. У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури селища зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про пайову участь.

3. Прикінцеві положення
3.1. У випадку проведення робіт (будівництва, реконструкції, ремонту) поза межами земельної ділянки на якій знаходиться об'єкт будівництва та необхідні для розвитку соціальної інфраструктури селища Гостомель, розмір пайової участі може бути зменшений (зарахований) за рішенням Гостомельської селищної ради, за умови попереднього надання актів виконання таких робіт, виконавчої та технічної документації.
3.2. Контроль за відповідністю обсягів виконаних робіт проектам, технічним умовам та нормативам покласти на КП «Гостомельінвестбуд» який готує проект рішення на розгляд ради щодо зменшення (зарахування в рахунок пайової участі) величини понесених затрат по таких об»єктах.
3.3.  Крім пайової участі замовник будівництва на добровільних засадах може здійс-нювати передачу житлових або нежитлових приміщень в комунальну власність селища. 
3.4. Контроль щодо повної спали коштів, зарахування в рахунок пайової участі згід¬но укладених договорів, покласти на відділ обліку та звітності при виконавчому комітеті Гостомельської селищної ради. Після остаточного розрахунку відділ обліку та звітності  при виконавчому комітеті Гостомельської селищної ради надає довідку за¬мовнику про повну сплату пайового внеску.
3.5. У разі не укладення замовником будівництва Договору про пайову участь замо¬вників у розвитку інфраструктури селища Гостомель у встановленому порядку до цього положення виконавчому комітету не приймати рішення про присвоєння адреси об'єктам будівництва на час вирішення питання щодо повного виконання своїх зо¬бов'язань таким замовником.
3.6. Розмір пайової участі та форма оплати у випадках, які не передбачені цим По-ложенням встановлюється окремими рішеннями Гостомельської селищної ради.
3.7. Спори пов»язані з пайовою участю (внеском) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища Гостомель вирішуються судом.


Секретар ради                         О.В. Кислиця

 

А Н А Л І З
регуляторного впливу
до проекту рішення Гостомельської селищної ради 
про внесення змін до Положення про порядок залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель, затвердженого рішенням сесії Гостомельської селищної ради від 24.05.2012р. № 426-18-VI

1.Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання
На даний час в селищі Гостомель регуляторним актом, який регулює та визначає розміри пайової участі  замовників  будівництва об’єктів архітектури у  створенні  і  розвитку інженерно-транспортної  та  соціальної  інфраструктури  селища Гостомель є рішення вісімнадцятої сесії шостого скликання Гостомельської селищної ради від 24.05.2012р. № 426-18-VI, яким затверджене Положення про порядок залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель.
Практичне застосування даного Положення демонструє необхідність його вдосконалення в частині упередження різночитання окремих пунктів та з метою удосконалення взаємовідносин органів місцевого самоврядування та замовників будівництва об’єктів архітектури. 
2.Цілі регулювання
Основними завданнями запропонованого проекту рішення є забезпечення надходження коштів замовників на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища Гостомель, удосконалення взаємовідносин органів місцевого самоврядування і замовників будівництва об’єктів архітектури.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
    Альтернативні способи відсутні, оскільки відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”  та  ст.40 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності” порядок  залучення,  розрахунку  розміру  і   використання коштів  пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування.     

4.Механізм розв’язання проблеми
Прийняття зазначеного регуляторного акту дасть змогу Гостомельській селищній раді удосконалити взаємовідносини із замовниками будівництва об’єктів архітектури та забезпечити уникнення перепон у  надходженні коштів пайової участі.

5.Обгрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття
 запропонованого регуляторного акта
Досягнення цілей, поставлених перед регулюючим впливом запропонованого проекту рішення пов’язане з його прийняттям. Простота виконання вимог, встановлених регуляторним актом, та простота його положень, які містять чітке обґрунтування визначених завдань, є однією з можливостей щодо досягнення поставленої мети.
6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта
Сфера впливу    Вигоди    Витрати
Місцева влада    забезпечення інтересів територіальної громади;
збільшення доходної частини бюджету для фінансування заходів, пов’язаних  із розвитком інфраструктури селища    
Суб’єкти господарювання    Право реалізувати свій проект будівництва на території селища та запровадження чіткого підходу з визначення розміру пайової участі    Сплата пайового внеску
Громадськість    Покращення рівня життя та соціального забезпечення населення на основі створення належних умов для розвитку селища.    

7. Запропонований строк дії акта
Термін чинності даного регуляторного акта до прийняття нового регуляторного акта.

8. Показники результативності регуляторного акта
Показниками результативності цього регуляторного акту є кількісні показники про укладені договори про залучення коштів на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель та показник надходження коштів по цих договорах до селищного бюджету.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності
регуляторного акту в разі його прийняття:

аналіз надходжень до селищного бюджету;

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акта.

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік з дня набрання чинності регуляторного акта. 

Розробник проекту  рішення Гостомельської селищної ради та аналізу регуляторного впливу – юристи Гостомельської селищної ради (селище Гостомель, вул. Свято-Покровська, 125 кабінет «юрист», тел.: 999-27; 3-15-56). 

Категорія: Життя селища | Переглядів: 2520 | Рейтинг: 0.0 |

Всього коментарів: 0
Форма входу

Календар новин
«  Жовтень 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Пошук по новинах

Сайти регіону

Статистика

Володимир Захлюпаний © 2007-2012Використовуються технології uCoz